Algemeen

Deze “Privacy Policy” bevat alle essentiële informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door AppSys ICT Group BV (hierna: “AppSys”) in het kader van uw gebruik van www.appsysictgroup.com (hierna: “Website”). Onder verwerking wordt het volgende verstaan: De verzameling, het gebruik en het delen van uw gegevens door AppSys ICT Group BV (hierna: “AppSys”). AppSys respecteert uw privacy Met deze policy willen we u als bezoeker op een zo transparant mogelijk manier weergeven hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden.

Contactgegevens organisatie en Privacy Compliance Coordinator

AppSys ICT Group BV
Grote Baan 19 Bus 1
3530 Houthalen-Helchteren
Ondernemingsnummer: BE 0844.080.241
Tel: +32 11 96 05 50
info@appsysictgroup.com
Contactgegevens van de Privacy Compliance Coordinator: gdpr@appsysictgroup.com

Gerechtvaardigde belangen

Bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke zijn gegrond op de wettelijke basis van zijn gerechtvaardigd belang. Deze gerechtvaardigde belangen zijn proportioneel met de naleving van de rechten en vrijheden van de gebruiker. Indien de gebruiker meer informatie wenst over de verwerkingsdoeleinden gegrond op het gerechtvaardigd belang kan deze steeds contact opnemen met de Privacy Compliance Coordinator (zie artikel in deze Privacy Policy)

Persoonsgegevens

“Persoonsgegevens” wordt geïnterpreteerd volgens de definitie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijnde:

“Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Doelstelling en aard van de verwerking van de persoonsgegevens

Deze privacy policy heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw hoedanigheid als gebruiker van de Website. De gegevens worden gebruikt voor verschillende zakelijke doeleinden:

 • Verstrekken van informatie over oplossingen en diensten (bv. Mailings)
 • Optimalisatie van de klantenrelaties (bv. Klantentevredenheidsenquêtes)
 • Identificatie van de interesses en behoeftebepaling
 • Het verstrekken van diensten en/of het leveren van producten
 • Informatieaanvragen bij leveranciers
 • Het verbeteren van de gebruikerservaring
 • Beheer en controle met betrekking tot de uitvoering van de aangeboden diensten
 • Het behandelen/beantwoorden van vragen (contactformulier)
 • Het verwerken van een inschrijving (inschrijvingsformulier)
 • HR: De verwerking van kandidaturen via de Website
 • Het vervullen van contractuele & wettelijke verplichtingen
 • Financiële administratie: nakomen van wettelijke verplichtingen en/of het afhandelen van uw betalingen

De persoonsgegevens die verwerkt worden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Naam
 • Functie
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Delen van persoonsgegevens

Naast de verwerkingsverantwoordelijke zijn de personeelsleden van AppSys, zorgvuldig uitgekozen onderaannemers en andere commerciële partners gelegen in België of de Europese Unie mogelijke bestemmelingen voor de verwerkte gegevens.

In de hypothese waarin de verwerkte gegevens vrijgegeven zouden worden aan derde partijen voor direct marketingdoeleinden wordt de gebruiker hier voorafgaand van op de hoogte gesteld teneinde hem de mogelijkheid te bieden om de verwerking van zijn gegevens al dan niet toe te laten.

Gezien de gegrondheid van deze overdracht gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker kan deze laatste op ieder ogenblik beslissen om deze toestemming in te trekken.

In functie van de eerder vermelde doeleinden kan AppSys beroep doen op externe verwerkers op basis van een gerechtvaardigd belang. AppSys streeft ernaar om uw identificeerbare gegevens enkel te verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (EER). In het zeldzame geval dat hierbij gegevens buiten de EER verwerkt dienen te worden zal AppSys de nodige waarborgen bieden dat de ontvanger zich akkoord verklaard heeft om de persoonsgegevens te behandelen/verwerken in overeenstemming met de door de Europese Commissie goedgekeurde Standaard Contractuele Clausules (SCC’s). De AVG heeft de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER streng gereguleerd. SCC’s zijn modelovereenkomsten waaronder deze gegegevens kunnen overgedragen worden naar externe verwerkers buiten de EER.

AppSys behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de gebruiker openbaar te maken wanneer dit noodzakelijk is ingevolge van een dwingende wet -of regelgeving, een juridische procedure of een bevel van een gerechtelijke en/of publieke autoriteit.

Veiligheid en bescherming van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke levert steeds de nodige inspanningen om de veiligheid van uw gegevens te garanderen. Er worden uitgebreide technische en organisatorische maatregelen genomen om het nodige veiligheidsniveau te garanderen en uw gegevens te beschermen tegen de risico’s gerelateerd aan de gegevensverwerking. De verwerkingsverantwoordelijke houdt hierbij rekening met de context en het doel van de verwerking alsook met de rechten en vrijheden van de gebruikers.

De nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen om de persoonsgegevens die via de Website verkregen worden te beschermen tegen verlies, misbruik, vervalsing en niet-toegestane wijzigingen.

In het geval dat de persoonsgegevens van de gebruiker op een onrechtmatige manier behandeld worden zal de verwerkingsverantwoordelijke op een snelle en adequate manier handelen om de oorzaak te achterhalen en de situatie op te lossen. De verwerkingsverantwoordelijke stelt de gebruiker hiervan op de hoogte indien de wet hem daartoe verplicht.

Bewaartermijn

De bewaartermijnen zijn afhankelijk van de dienst die verleend wordt. De gegevens worden dus niet langer bewaard dan de periode die noodzakelijk is in functie van de verwerkingsdoelstelling.

Rechten

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens werden vastgelegd in artikel 15 – 22 EU AVG en omvatten het volgende:

Artikel 15 EU AVG: Het recht van inzage van de betrokkene
Artikel 16 EU AVG: Het recht op rectificatie
Artikel 17 EU AVG: Het recht op gegevenswissing
Artikel 18 EU AVG: Het recht op beperking van de verwerking
Artikel 20 EU AVG: Het recht op overdraagbaarheid van gegevens
Artikel 21 EU AVG: Het recht van bezwaar

Bezwaren en klachten

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en bovenstaande rechten wil laten gelden kan u steeds contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming: gdpr@appsysictgroup.com

De gebruiker kan tevens een bezwaar indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
contact@apd-gba.be
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Tel: +32 (0)2 274 48 35

Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Deze Privacy Policy is onderworpen aan het Belgisch recht. Geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken te Hasselt.

Diverse bepalingen

De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen door te voeren in deze Privacy Policy. De gewijzigde versie wordt onmiddellijk van kracht bij publicatie.

Versie 14 juli 2022